Przeszukaj sklep

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Handmejd.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1 Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu do Klienta przez Sprzedawcę Produktu określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca – oznacza podmiot, za którego pomocą Sprzedawca dokonuje Dostawy Produktów

Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsumentoznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza Katarzynę Mikitę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Mikita zarejestrowaną w Polsce, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności ul. Krasińskiego 14/60, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631850691, REGON 364120720 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: sklep@handmejd.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: handmejd.pl na platformie WooCommerce.

Strona Internetowaoznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.

Produktdostępny w Sklepie Internetowym przedmiot materialny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Pliki elektroniczne – treści cyfrowe w formacie PDF i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF.

Treść cyfrowa  oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Umowa sprzedażyoznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Katarzynę Mikitę (zwaną dalej „Sprzedawcą”) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Mikita zarejestrowaną w Polsce.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do każdej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Sklepu Internetowego, która dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej oraz do Treści cyfrowych wysyłanych drogą elektroniczną należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Na Stronie Internetowej wykorzystuje się pliki „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Pliki „cookies” nie niszczą urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej
 6. Klient ma prawo korzystać z Treści cyfrowej na własny użytek. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Treści cyfrowej wymaga odrębnie płatnej licencji udzielanej przez Sprzedawcę.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. *Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.*
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Produktów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy Sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione Produkty.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 3 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 

§4 Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez  poznańską Grupę DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta;
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmian cen oraz do wprowadzania promocji i rabatów w dowolnej chwili funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 3. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 4. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§5 Dostawa

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
  1. Przesyłka pocztowa.
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  3. Przesyłka systemem Paczkomaty Inpost.
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu i wynosi od 1 do 4 dni roboczych od otrzymania płatności, natomiast termin dostawy liczony w Dniach roboczych uzależniony jest od Dostawcy i określony w zakładce „Dostawa i płatności”.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionych Produktów do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§6 Rękojmia

 1. Jeżeli Produkt ma wadę nie wynikającą z jego specyfiki, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie obejmuje to drobnych zmian w wyglądzie produktów, ze względu na ich specyfikę (ręczny wyrób).
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest pokryć koszt odesłania wadliwego produktu na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady. W przypadku Produktu używanego okres rękojmi skraca się do jednego roku od wydania Produktu Klientowi.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@handmejd.pl. Po zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@handmejd.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia są produkty tworzone na indywidualne zamówienie Klienta;
  2. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w którym przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dostarczenia treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8 Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

 1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, postanowieniami o zakresie licencji dotyczącej danego pliku, typie pliku elektronicznego oraz opisem pliku.
 2. Realizacja zamówienia zawierającego Plik elektroniczny rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.
 3. Klient może korzystać z form zapłaty zawartych w §4 ust. 1 Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 24 godzin, Sprzedawca prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany w trakcie dokonywania zakupu, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz możliwości pobrania Pliku elektronicznego.
 5. Zakupiony Plik elektroniczny jest dostępny do pobrania po zalogowaniu w systemie, na koncie Klienta oraz w wiadomości email przesłanej po potwierdzeniu dokonania płatności. Pobranie Pliku elektronicznego może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w §7 ust. 11 Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zakupu w ciągu 7 dni zostanie przesłana na adres e-mail Klienta, podany w trakcie dokonywania zakupu faktura elektroniczna, dołączona w formie załącznika.
 7. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie internetowym. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w §7 ust. 6 oraz §7 ust. 10 Regulaminu.
 8. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), pod warunkiem nieskorzystania z uprawnienia opisanego w §7 ust. 11 pkt. 4 Regulaminu.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w §7 Regulaminu.
 10. Zasady korzystania z Plików elektronicznych:
  1. Zakup upoważnia do korzystania z Plików elektronicznych przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub / i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę, Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych;
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 11. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  1. Pobrany Plik elektroniczny jest uszkodzony;
  2. Pobrany Plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie);
  3. Pobrany Plik elektroniczny nie odpowiada opisowi, jest niekompletny lub w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego Plik elektroniczny. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, wysyłając stosowne informacje na adres sklep@handmejd.pl, podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

 

§9 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, usługę nieodpłatną Newsletter. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy oraz dodatkowych, nieodpłatnych Treści Cyfrowych. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

§11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów Sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §10 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 r.

UWAGA! Sprzedaż w sklepie internetowym wstrzymana. Zamknij